དྭང་བླངས་ཞབས་ཞུའི་ཐོ་འགོད།

  • དྭང་བླང་ཞབས་ཞུ་གནང་མཁན་རྣམས་ནས་འགེང་ཤོག་ཁ་གསལ་བཀང་སྟེ་ས་གནས་འཐུས་མིའི་མཚན་རྟགས་དང་ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་དམ་ཞུས་རྗེས་འགེང་ཤོག་ནང་འཁོད་ཀྱི་འབྲེལ་གཏུགས་ཁ་བྱང་ཐོག་གཏོང་དགོས།
  • དྭང་བླང་ཞབས་ཞུ་བ་རྣམས་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༣ དང་ ༡༤ ཉིན་གཉིས་ཧྲིལ་པོ་ངེས་པར་དྭང་ལེན་གནང་རྒྱུ་དང་། དེ་བཞིན་དགོས་མཁོ་ལ་གཞིག་པའི་ཚོགས་འདུ་བསྐོང་སྐབས་ངེས་པར་ཆ་ཤས་བཞེས་དགོས།
  • འགེང་ཤོག་འདིར་ནས་ཕབ་ལེན་གནང་།

 

འགེང་ཤོག་གཏོང་ཡུལ།

Dakyel Lhakpa Tsering
Müliwiesstrasse 59
8487 Zell
Tel: 052 394 07 17
Mobile: 078 880 75 45
volunteer@dalailama2016.ch